Kjøpsvilkår og leveringsbetingelser

Brødrene Ler AS

Organisasjonsnummer: NO 980 376 125

Postadresse: Østre Rosten 78a, 7075 TILLER

Besøksadresse: Østre Rosten 78a, 7075 TILLER

E-post: post@brodreneler.no

Generelt om salgsbetingelsene
Før kjøpet er gjennomført kommer det opp et felt som kan hukes av. Ved siden av dette feltet står det «Ja, jeg aksepterer salgsbetingelsene». Ved å klikke på ordet «salgsbetingelsene» kommer kjøper inn på en nettside med betingelsene i fulltekst. Kunden kan enkelt huke av i feltet for å komme videre i bestillingsprosessen. 

Avtalen
Forbrukerlovgivningen er ufravikelig, med mindre det avtales bedre vilkår for forbrukeren enn det som følger av loven, jf. forbrukerkjøpsloven (fkjl.) § 3 og angrerettloven (angrl.) § 3.
Avtalen består i utgangspunktet av de opplysninger som kjøperen får i bestillingsløsningen, samt disse standardvilkårene. Standardvilkårene kan fravikes til gunst for forbruker dersom dette avtales i en direkte korrespondanse mellom kjøper og selger. I tilfeller hvor avtalen ikke direkte gir løsningen på en problemstilling, må kontrakten utfylles med relevante lovbestemmelser.
Individuelle informasjonskrav angående selve varen og ulike alternativer gitt av selger, slik som levering, må fremkomme i bestillingsløsningen.

Partene 
E-handelsloven § 8 og angrl. §8 (1) d krever at den næringsdrivende skal opplyse om foretaksnavn, organisasjonsnummer, geografisk adresse, e-post- adresse og øvrige opplysninger som gjør det mulig for forbrukeren å komme i direkte kontakt med den næringsdrivende. Adressen der den næringsdrivende er etablert skal opplyses på nettsiden.

Priser
Den samlede prisen (totalprisen) skal inkludere alle avgifter, gebyr og leveringskostnader. 
Ved kjøp av produkter som er større eller tyngre enn bring sine standardmål må du som kunde regne med en tilleggskostnad på frakt. 
Tilhengere, nettingkarmer, forhøyningskarmer, kjelker, osv. må hentes i vår butikk. Dersom du bor langt unna og trenger transport på varen(e) kan vi være behjelpelig med å finne transportfirma, men du som kunde må selv stå for fraktkostnaden. 

Avtaleinngåelse
Når en avtale inngås på internett og forplikter forbrukeren til å betale, skal den næringsdrivende tydelig og i fremhevet form gjøre forbrukeren oppmerksom på opplysninger som fastsatt i angrerettloven § 8 første ledd bokstav a, e og n umiddelbart før forbrukeren foretar bestillingen, jf. angrl. § 16 første ledd. Disse opplysningene er varens viktigste egenskaper, totalprisen og dersom det inngås en abonnementsavtale skal det foreligge opplysninger om vilkårene for å si opp avtalen.
Opplysningene skal derfor fremgå så nær bestillingsknappen og med en slik tekststørrelse at forbrukeren ikke kan unngå å få med seg opplysningene. Det bør heller ikke være noen annen tekst mellom bestillingsknappen og opplysningene som skal gis, slik at det er en risiko for at forbrukeren ikke får dette med seg.
Produkter med allmenkjente egenskaper kan selges uten nærmere opplysninger om varens viktigste egenskaper. Kjøper skal få opplysninger som anses relevante og av nødvendig betydning for kjøpsbeslutningen.
E-handelsloven §11 (1) bokstav b, forplikter den næringsdrivende til å opplyse forbrukeren om de forskjellige tekniske etappene man går gjennom når man inngår en kjøpsavtale elektronisk. Av angrl. § 16 følger det at utvalgte opplysninger som er av vesentlig betydning for forbrukeren, blant annet den totale prisen og sentrale betingelser for abonnementsavtaler, skal fremgå i tydelig og fremhevet form umiddelbart før forbrukeren foretar sin bestilling. Disse opplysningene skal komme frem i den etappen der forbrukeren anmodes om å gå gjennom bestillingen, dvs. leddet der forbrukeren kontrollerer handlekurven før det klikkes på en «bestillingsknapp» og avtalen inngås. 
Krav til «bestillingsknapp»
Angrerettloven § 16 andre ledd krever videre at den næringsdrivende skal påse at forbrukeren uttrykkelig erkjenner at bestillingen medfører en forpliktelse til å betale. Dersom dette kravet ikke overholdes, foreligger ingen bindende avtale og betaling kan ikke kreves, jf. angrl. § 16 tredje ledd. 
Bestillingen skal utføres ved å aktivere en knapp, knappen skal markeres med «gå til betaling». 
Når bindende avtale inngås
Avtaler inngås ved at det fremsettes et tilbud som så aksepteres. For nettbutikker vil det normalt si at kjøperen går inn på selgerens side og finner den vare han eller hun vil kjøpe. Kjøperen legger så varen i handlekurven, aksepterer kjøpsbetingelsene, velger betalingsform og sender sin bestilling (aksepterer selgerens tilbud). Bindende avtale vil være inngått når kunden har sendt sin bestilling.
En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.
At avtalen er bindende betyr at kjøpet kan fastholdes av den ene part, og at man som utgangspunkt har plikt til å levere/kjøpe varen til den avtalte prisen.
Ved eventuelle leveringsbegrensninger, eksempelvis når varen er utsolgt, skal kjøperen opplyses om dette tydelig og senest på det tidspunktet bestillingsprosessen begynner. 
En enkel måte å gjøre dette på er å vise hvor mye det er på lager av den enkelte varen under bildet og tittelen på varen.
Bestillingsløsningen skal legge til rette for at kjøper enkelt skal kunne finne feil, endre sin bestilling og/eller avbryte handelen før bindende avtale er inngått, jf. E-handelsloven § 11 tredje ledd. 
Det skal være mulig å fjerne og legge til varer på en enkel måte i handlekurven. 
Ordrebekreftelse
Selger skal uten ugrunnet opphold sende en elektronisk bekreftelse på at bestillingen er mottatt, jf. E-handelsloven § 12 første ledd. Kjøperen bør oppfordres til å kontrollere ordrebekreftelsen og melde fra om feil. Kjøperen kan ikke forpliktes til dette. 
Derfor er det fint om ordrebekreftelsen sendes automatisk til den e-post adressen som kunden har oppgitt under bestillingsprosessen. Dette vil gi kunden mulighet til å oppdage feil tidlig og dermed gi beskjed før bestillingen blir sendt fra selger.  
Bekreftelse på inngått avtale
I tillegg til kravet om ordrebekreftelse etter e-handelsloven, følger det av angrl. § 18 at selger innen rimelig tid etter at avtalen er inngått skal gi kjøper en bekreftelse på den inngåtte avtalen. Bekreftelsen skal gis på et varig medium, og den skal senest gis på leveringstidspunktet for varene. Med varig medium menes enhver innretning som gjør forbrukeren eller den næringsdrivende i stand til å lagre opplysninger på en slik måte at opplysningene i fremtiden er tilgjengelige i uendret form. Dette vil derfor foretas per e-post. 
Avtalebekreftelsen skal inneholde de opplysningene som selger etter angrerettloven § 8 har plikt til å gi kjøper før avtalen inngås, med mindre disse tidligere er gitt kjøperen på et varig medium. I praksis vil dette utgjøre den skriftlige kontrakten mellom kjøper og selger.
Kjøper får umiddelbart etter bestilling tilsendt en ordrebekreftelse per e-post som bekrefter at ordren er mottatt. I tillegg mottar forbrukeren en bekreftelse på den inngåtte avtalen og opplysningene som selgeren er pålagt å gi etter angrerettloven (i praksis kontrakten mellom partene).
Informasjonen som skal gis etter angrerettloven, samt angreskjemaet som forbrukeren skal motta, kan eventuelt sendes ut adskilt fra ordrebekreftelsen.

Betaling
Betalingen av bestilte varer skjer via betalingsløsningen Klarna.
Klarna sender ut en faktura på mail til deg som kunde når selger har registrert at varen(e) er pakket og sendt fra lageret. 
Kjøp gjort av mindreårige
Mindreårige kan kjøpe varer over internett dersom de selv råder over midlene.
Det er ikke tvilsomt at midler på bankkontoen til en mindreårig i utgangspunktet er stilt til rådighet for vedkommende dersom den mindreårige har fått utstedt et bankkort som er knyttet til den aktuelle kontoen. Vergen må gi sitt samtykke for at banken skal kunne aktivere en mindreårigs bankkort for kjøp over internett.

Levering
Kjøper skal informeres om alternative leveringsløsninger og deres egenskaper før kjøpet gjennomføres.
Kjøper kan velge mellom ulike leveringsmåter. Dersom du som kjøper velger å få tilsendt varen per post må du regne med 3-7 dagers leveringstid. Dersom varen(e) ikke skulle befinne seg på lager vil du motta en mail fra oss om dette, da det blir litt lengre leveringstid på varen(e). 
Levering har skjedd når kjøperen, eller noen hun eller han selv har gitt i oppdrag å ta imot eller transportere varen, har blitt kjent med at varen er stilt til deres rådighet på leveringsstedet.
Hvis selger har en avtale med en transportør om frakt av varen til kjøperen, skjer levering ikke ved overgivelse til transportøren, men først ved overgivelse til kjøper.
Levering har skjedd når kontroll over varen har gått over på kjøperen, eller transportør som kjøperen selv har inngått avtale med. Levering har skjedd dersom varen er lagt i kjøperens postkasse eller hvis den etter avtale med kjøperen eksempelvis har blitt avlevert på arbeidsplassen, hos naboen, eller i kjøperens garasje.
Levering er derimot ikke skjedd, når varen er avlevert på posthuset, eller i en forretning. Levering skjer først når kjøperen har hentet varen.
Dersom kjøper velger å ordne med et transportfirma som skal hente varen, må kjøper oppgi hvilket firma som kommer og henter varen. Dersom han/hun velger å bruke et annet transportfirma enn det vi bruker må kunden ordne med betaling til transportfirmaet selv.
Det er ikke mulig å få tilsendt batterier og olje med posten, dette må hentes i butikk. Dersom kjøper vil ha dette tilsend må han/hun ordne med en transportavtale selv eller få noen kjente til å hente ut varen for han eller henne. 

Risikoen for varen
Ved sendekjøp går risikoen for varen over på kjøper når han har fått varene levert. Dersom forbrukeren har bedt en tredjeperson om å motta eller hente varene på hans vegne, går risikoen over når denne personen har fått varene i sin besittelse.
Dersom varen forsvinner eller blir skadet før den fysiske besittelsen er overtatt, bærer altså selger risikoen for dette. Blir varen borte eller skadet etter fysisk overtakelse, bærer kjøperen risikoen for det. Dersom forbrukeren velger en egen fraktfører til å utføre transportoppdraget, og det ikke var selgeren som tilbød dette transportalternativet, går risikoen over på forbrukeren når hans egen fraktfører har fått varen i sin besittelse.

Angrerett
Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere en vare til selgeren selv om det ikke foreligger noen mangel ved den. Forbrukeren kan også angre på kjøpet før varen er levert. Det vises for øvrig til Forbrukerrådets Veileder for angrerett.
Opplysningsskjema og angreskjema
Den næringsdrivende må gi forbrukeren tilstrekkelige opplysninger om varen og angreretten. Disse opplysningene anbefales gitt ved å fylle ut skjema for opplysninger om angrerett, som er utarbeidet av departementet. Dersom skjemaet anvendes, anses kravene til opplysninger knyttet til angreretten for oppfylt. Selger har bevisbyrden for at opplysningsplikten etter angrerettloven er oppfylt. Ved avtaler hvor forbrukeren ønsker å bruke sin angrerett, skal forbrukeren motta et angreskjema på e-post.
Kjøperens rett til undersøkelse av varen
For å kunne ta stilling til om angreretten skal benyttes, har kjøperen rett til å undersøke varen. En forsvarlig prøving eller test av varen for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon medfører ikke at angreretten faller bort, eller at det kan kreves kompensasjon for undersøkelsen. Rettigheten kan sammenlignes med de undersøkelsene man kan foreta hvis man kjøper varer i en butikk, eksempelvis prøve et klesplagg.
Forbrukeren kan imidlertid bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen dersom prøving eller testing går utover hva som er forsvarlig og nødvendig. En redusert verdi på varen vil gjerne bestå av vask/rens eller reparasjonskostnader. Dersom varen ikke lenger kan bli solgt som ny vil den reduserte verdien tilsvare det objektive inntektstapet selger lider ved å selge varen som brukt, eventuelt kaste den dersom dette er nødvendig.
Det er selger som har bevisbyrden for at det foreligger en verdireduksjon, samt at dette skyldes kjøperens håndtering av varen. Dette innebærer at varen må bære preg av at forbrukeren har undersøkt den utover det som er nødvendig.
For at selger skal kunne kreve at forbrukeren erstatter verdireduksjonen, forutsetter dette at selger har gitt forbrukeren opplysninger om angrerett.
Returkostnader
Ved retur blir kunden belsatet med 100 kr, som vil være med å dekke returkostnadene. Kunden vil også bli belastet med 100 kr dersom han/hun ønsker bytte av øvrige produkter, bytte av beledning er kostnadsfritt.
Unntak fra angreretten
Dersom avtalen er unntatt angrerett etter angrerettloven § 22, må dette formidles til kjøper før avtaleinngåelse. 
Angreretten faller bort på el-varer i det øyeblikket kunden bryter forseglingen. Dette gjelder også el-varer som er spesialbestilt til kunden.

Forsinkelse og manglende levering - kjøperens rettigheter og frist for å melde krav
Vi ønsker å ha en direkte kontakt med kunden gjennom e-post eller telefon som kan gi kunden informasjon om eventuelle forsinkelser. Dersom varen ikke er på lager, vil vi så fort det lar seg gjøre gi kunden informasjon om antatt leveringstid. Vi vil også gi kunden beskjed når varen kommer inn i butikken og når den vil bli sendt til kunden. Varer som sendes per post får kunden tilgang til sporingsnummer slik at de kan følge med på hvor varen befinner seg til en hver tid etter varen har blitt sendt fra selger.  
Dersom dette skaper konflikter og kjøper uten hell har forsøkt å løse saken med selger, og varen er betalt med kredittkort, kan kjøperen velge å rette krav direkte til kredittyter.

Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist
Dersom det befinner seg mangler ved varen, ønsker vi at kunden kontakter oss snarest. Vi vil være åpen for å finne en løsning som passer for begge parter. 

Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold
I tillegg til det som følger av punkt 11 i salgsbetingelsene, er selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold regulert i kapittel 9 i forbrukerkjøpsloven. De nærmere grenser for hvilke misligholdsbeføyelser som kan kreves i det enkelte tilfellet vil bero på en konkret vurdering. Det vises for øvrig Forbrukertvistutvalgets praksis for hvilke momenter som vil være relevante under hver enkelt beføyelse, samt for hvor terskelen ligger.
Det vil imidlertid knyttes noen merknader til størrelsen på gebyret som selgeren kan kreve ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Dette vil utgjøre fraktutgifter tur/retur, samt et rimelig gebyr tilsvarende de faktiske utgifter selger har hatt i forbindelse med ordren. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år, da dette i praksis vil være stifting av gjeld.

Garanti
Eventuelle garantier gir rettigheter utover de forbrukeren har etter ufravikelig lovgivning, enten i tid eller i omfang. Den næringsdrivende plikter å utforme opplysninger om garanti, reklamasjon og angrerett på en slik måte at det fremstår som klart for forbrukeren at det er tale om tre ulike rettigheter, og hvordan disse står i forhold til hverandre. Markedsføringsloven § 23 stiller for øvrig krav til hvordan garantivilkår skal utformes.

Personopplysninger
Selgeren kan kun innhente kjøperens personnummer dersom det er saklig behov for sikker identifisering, eksempelvis dersom selger har et saklig behov for å gjennomføre en kredittvurdering av kjøper.
Det må utarbeides en personvernerklæring, som er lett tilgjengelig i nettbutikken. Denne erklæringen bør blant annet inneholde opplysninger om hvilke personopplysninger som registreres og hvorfor, hva personopplysningene brukes til og om nettsiden bruker cookies. Det bør videre opplyses om at kjøper har rett til innsyn i egne personopplysninger og kan kreve disse rettet eller slettet, samt hvordan kjøper kan klage på behandlingen av egne personopplysninger. 
Personopplysningene til kjøper under 15 år kan ikke innhentes, med mindre selgeren har samtykke fra foreldre eller foresatte. Selger kan kun rette markedsføringshenvendelser ved direkte elektriske kommunikasjonsmetoder, slik som SMS, e-post o.l., dersom kjøper har avgitt et frivillig, uttrykkelig og informert samtykke til det, eller dersom det foreligger et eksisterende kundeforhold. I et kundeforhold kan markedsføringen bare gjelde den næringsdrivendes egne varer, tjenester eller andre ytelser tilsvarende dem som kundeforholdet bygger på. 

Konfliktløsning
Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter mekling i Forbrukerrådet, kan partene begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget. Vedtak fattet av Forbrukertvistutvalget blir rettskraftige én måned etter forkynning. Før vedtaket får rettskraft, kan partene bringe tvisten inn for tingretten. Saken skal i utgangspunktet anlegges ved forbrukerens verneting.